Profesor Dr Marko Munjiza, neuropsihijatar

Lična prezentacija

RADOVI OBJAVLJENI U DOMAĆIM ČASOPISIMA

 

19. ANTONIJEVIĆ M. i MUNJIZA M. (1972): Stanje vanbolničke neuropsihijatrijske službe u Beogradu, Anali Zavoda za mentalno zdravlje, Beograd; IV, 2:120–124.

 

 

 

20. ANTONIJEVIĆ M., VIDOJKOVIĆ S., MUNJIZA M. i JOVIČIĆ B. (1972): Stanje vanbolničke neuropsihijatrijske službe u užoj Srbiji, Anali Zavoda za mentalno zdravlje, Beograd; IV, 2:117–119.

 

 

 

21. MUNJIZA M. (1973): Epidemiološke karakteristike psihoza u involutivnom i senilnom dobu u Beogradu 1966–1969. godine, Anali ZMZ Beograd; 1:21–28.

 

 

 

22. MORIĆ-PETROVIĆ S., PETROVIĆ D., KALIČANIN P., ANTONIJEVIĆ M., VIDOJKOVIĆ P., JOVIČIĆ B. i MUNJIZA M. (1973): Aktuelni problemi zaštite mentalnog zdravlja u SR Srbiji, Anali ZMZ Beograd; 4:5–39.

 

 

 

23. MUNJIZA M.: Epidemiološki prikaz afektivnih psihoza u Beogradu 1966-1971. godine, Anali ZMZ Beograd, VII; 4:39–47.

 

 

 

24. MUNJIZA M. (1975): Osnovni principi i ciljevi psihijatrijske epidemiologije, Medicinski podmladak, Beograd; XXV 4:347–355.

 

 

 

25. MUNJIZA M., UDICKI S., JAREBINSKI M. (1980): Povezanost afektivnih psihoza sa suicidima u Beogradu 1971. godine, Psihijatrija danas, Beograd, XII, 2:191–196.

 

 

 

26. MUNJIZA M. i  ZDRAVKOVIĆ B. (1979): Značaj morbiditetnog rizika u planiranju prevencije psihogerijatrijskih poremećaja, Psihijatrija danas, Beograd, X 3–4:447–451.

 

 

 

27. MUNJIZA M. (1979): Korelacija između afektivnih psihoza i nekih psihometrijskih urbanih i psihijatrijskih parametara u Beogradu, Psihijatrija danas, Beograd, X, 3-4:405–412.

 

 

 

28. MARTINOVIĆ B. i MUNJIZA M. (1979): Rezultati ispitivanja doxepina u lečenju anksiozno-depresivnih stanja, Užice, Užički arhiv, br. 8:207–212.

 

 

 

29. MUNJIZA M.  (1979): Učestalost mentalnih poremećaja u starosti sa aspekta stambenih faktora u urbanom području., Gerijatrija, Gerijatrijsko društvo SRS, Beograd ,  279–288.

 

 

 

30. MUNJIZA M., KOLAROVIĆ S. i ZDRAVKOVIĆ B. (1980)): Specifičnosti tretmana akutnih psihoza u uslovima Dnevne bolnice, Psihijatrija danas, Beograd, XII, br. 2:179–183.

 

 

 

31. MARTINOVIĆ B. i MUNJIZA M. (1980): Rezultati ispitivanja doxepina u terapiji anksiozno-depresivnih stanja kod neuroza, Medicinski spektar, Skoplje, Vol. 16, 2:43–46.

 

 

 

32. MUNJIZA M.  (1980): Istraživanje uticaja urbanih činilaca na afektivne psihoze u Beogradu, Matica Srpska Novi Sad, Arhiv za društvene nauke br. 69: 87–103.

 

 

 

33. MUNJIZA M. i  ZDRAVKOVIĆ B. (1981): Uticaj nekih socijalnih činilaca na raširenost pokušanih i izvršenih samoubistava u Beogradu, Engrami, Beograd, III, br. 1-2:299–304.

 

 

 

34. MUNJIZA M. (1982): Socijalni činioci i afektivne psihoze, Socijalna psihijatrija, Zagreb, I:17–34.

 

 

 

35. MUNJIZA M. (1982): Meteorološki činioci i afektivna oboljenja, Psihijatrija danas, Beograd, XIV 2-3:187–205.

 

 

 

36. MUNJIZA M. (1982): Cost-benefit analiza uticaja faktora stanovanja na javljanje i raširenost nekih psihijatrijskih i socijalno-patoloških pojava, Zdravstvena zaštita, Beograd, XI:7:36–42.

 

 

 

37. MUNJIZA M. (1982): Stambena kriza i mentalno zdravlje. Gledišta,  Beograd, XXIII, 1-4:11–37.

 

 

 

38. MUNJIZA M. (1983): Specifičnosti incidencije i prevalencije organskih psihoza, Engrami,  Beograd, 4:163–175.

 

 

 

39.  MUNJIZA  M.   (1984): Epidemiologija maničnih stanja, Engrami Beograd, VI, 3-4:97–106.

 

 

 

40. MUNJIZA M. (1985): Evaluacija tretmana u psihijatrijskim dnevnim bolnicama, Psihijatrija danas, Beograd, 17–34.

 

 

 

41. MUNJIZA M. (1986): Procena incidencije shizoafektivnih poremećaja u grupi shizofrenih psihoza, Anali Kliničke bolnice, Split br. 4: 56–57.

 

 

 

42. MUNJIZA M. (1986): Specifičnosti toka i ishoda shizoafektivnih psihoza, Anali Kliničke bolnice, Split br. 4: 62–66.

 

 

 

43  MUNJIZA  M.  (1986): Epidemiologija paranoidnih psihoza, Engrami,  Beograd, 4:121–136.

 

 

 

44. ŠAŠIĆ M., MUNJIZA M. i VUKOVIĆ N. (1986): Neka psihička i psihopatološka ispoljavanja posle akutnih virusnih encefalitisa, Psihijatrija danas,  Beograd, 4:447–452.

 

 

 

45. ŠAŠIĆ M., MUNJIZA M., VUKOVIĆ N. (1986): Procena i utvrđivanje sposobnosti za nastavak školovanja učenika koji su preboleli akutni virusni encefalitis; Psihijatrija danas,  Beograd, 4:443–446.

 

 

 

46. ŠAŠIĆ M., MUNJIZA M. i sar. (1988): Intelektualne sposobnosti posle akutnih virusnih encefalitisa u dečjem i mladalačkom dobu. Psihijatrija danas,  Beograd, 1:117-128.

 

 

 

47. MUNJIZA M. (1991): Epidemiološko izučavanje alkoholizma, Engrami,  Beograd, IX 1:127–142.

 

 

 

48. MUNJIZA M. (1992): Klasifikacija psihijatrijskih poremećaja, Psihijatrija danas,  Beograd, 24, 3-4: 249–256.

 

 

 

49. MUNJIZA M.(1992): Dijagnostički kriterijumi u psihijatriji, Psihijatrija danas, Beograd, 24, 3-4: 257–266.

 

 

 

50. MUNJIZA M., STARĆEVIĆ V. (1992): Osvrt na radnu verziju DSM-IV, Psihijatrija danas,  Beograd, 24, 3-4: 341–355.