Profesor Dr Marko Munjiza, neuropsihijatar

Lična prezentacija

KNJIGE, POGLAVLJA U UDŽBENICIMA I MONOGRAFIJAMA

51. ANTONIJEVIĆ M., MUNJIZA M. (1972): Stanje vanbolničke neuropsihijatrijske službe u Beogradu. u: Socijalna psihijatrija, (ur.) Morić-Petrović S., Publikacije Zavoda za mentalno zdravlje, Beograd; str. 120-124.

 

52. ANTONIJEVIĆ M., VIDOJKOVIĆ P., MUNJIZA M. (1972): Stanje vanbolničke neuropsihijatrijske službe u Srbiji. u: Socijalna psihijatrija, (ur.) Morić-Petrović S., Publikacije Zavoda za mentalno zdravlje, Beograd; str. 117-119.

 

53. MUNJIZA M. (1982): Afektivne psihoze u urbanoj sredini. Savremena administracija, Beograd, XVI. 181. 1982.

 

54. MUNJIZA M. (1982): Klasifikacija i dijagnostika prolaznih situacionih psihičkih poremećaja, Priređivaći: Ignjatović M., Nikolić M., Radojčić B.: Inovacije znanja iz neuropsihijatrije. Stručna  republička  komisija za  neuropsihijatriju  SR  Srbije, Niš , 1982, 185 - 191.

 

55. MUNJIZA M. (1984): Afektivne psihoze u urbanoj sredini, II dopunjeno izdanje sa predgovorom prof. Michela Sheperda, London, Naučna knjiga,  Beograd, XVII+242.

56. MUNJIZA M.  (1986): Socijalno-patološke pojave, u: Psihijatrija, (ur.) Morić-Petrović S. Medicinska knjiga,  Beograd-Zagreb, 234-247.

 

57. MUNJIZA M.  (1990): Socijalna patologija i psihijatrija. u: Psihijatrija, (ur.) Morić-Petrović S., II izdanje, Medicinska knjiga, Beograd, 234-247.

 

58. MUNJIZA M.  (1990): Specifičnosti kliničko-epidemioloških istraživanja hroničnih nezaraznih bolesti. u: (ur.) Vukotić M., Nedeljković S., Mujović V. i sar.: Hronična masovna oboljenja, Medicinski fakultet,  Beograd, 3.10 1990.

 

59. MUNJIZA M.  (1991): Afektivne psihoze u urbanoj sredini, III dopunjeno izdanje sa predgovorom Prof Normana Sartoriusa, GIO „Kultura“ , Beograd, XXIV 262.

 

60. MUNJIZA M.  (1992): Predgovor. u: MUNJIZA M. (redaktor): Klasifikacija psihijatrijskih poremećaja i poremećaja ponašanja. IMZ Beograd, 1992. 245-246.

 

61. MUNJIZA M.  (1992): Klasifikacija psihijatrijskih poremećaja –uvodna razmatranja. u: MUNJIZA M. (redaktor): Klasifikacija psihijatrijskih poremećaja i poremećaja ponšanja,  Institut za mentalno zdravlje , Beograd, 1992. 249-256.

 

62. MUNJIZA M.  (1992): Dijagnostički kriterijumi u psihijatriji, u: MUNJIZA M. (redaktor): Klasifikacija psihijatrijskih poremćaja i poremećaja ponašanja. Institut za mentalno zdravlje,  Beograd, 1992. 257-266.

 

63. MUNJIZA M. (1992): Osvrt na dijagnostičko-statistički priručnik američkog udruženja  psihijatara, DSM-IV. u:  MUNJIZA M. (redaktor): Klasifikacija psihijatrijskih poremećaja i poremećaja ponašanja. Institut za mentalno zdravlje,  Beograd, 1992. 341-348.

 

64.  MUNJIZA  M.  (1996): Anksiozno–depresivni sindrom.,YUSAFARM, Beograd, 1996. II+48

 

65  MUNJIZA  M.  (2002):: Psihosocijalne posledice psihijatrijskih poremećaja, u: Kaličanin , P. ( ur.) : Psihijatrija- prevencija, Medicinski fakultet, Beograd, 220-267,

 

66. MUNJIZA  M.  (2001): Socijalnopatološke pojave i klinička psihijatrija, u: Kaličanin, P. (ur.): Psihijatrija- Etiologija., Medicinski fakultet, Beograd, 267-280, 2001.

 

67. MUNJIZA M.  (2005) :Akutne i hronične psihoze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Elit–Medica, Beograd,.

 

68. MUNJIZA  M.   (2006) : Delirijum i akutno konfuzno stanje u psihijatriji, neurologiji i somatskoj medicini, Ellit–medica, Beograd.,

 

69. MUNJIZA  M.  i sar. (2007) : Prvi intervju u kliničkoj praksi, Elit–medica, Beograd, 2007..

 

70. MUNJIZA  M.  ( 2007): Socijalni pristup u psihijatriji, u: Jašović-Gašić M. i Lečić-Toševski D.(ur.): Psihijatrija za studente medicinskog fakulteta , Medicinski fakultet, Beograd, 2007.

 

71. MUNJIZA  M.  (2007) : Organizacija psihijatrijske službe, u: Jašović-Gašić M. i Lečić-Toševski D. (ur.): Psihijatrija za studente medicinskog fakulteta , Medicinski fakultet, Beograd, 2007.

 

 72. MUNJIZA  M.  (2007) : Epidemiologija u psihijatriji, u: Jašović-Gašić M. i Lečić-Toševski D. (ur.): Psihijatrija za studente medicinskog fakulteta , Medicinski fakultet, Beograd, 2007.

 

73 MUNJIZA M.   (2007) :Socioterapija, u: Jašović-Gašić M. i Lečić-Toševski D. (ur.): Psihijatrija za studente medicinskog fakulteta , Medicinski fakultet, Beograd,

 

74. MUNJIZA M. i sar.  (2008): Psihijatrija na pragu 21. veka , Panevropski univerzitet „Aperion“,  Banja Luka,

 

75. MUNJIZA  M.  (2008): Osnovi kliničke psihopatologije za zdravstvene radnike, Panevropski univerzitet  „Aperion“, Banja Luka, 1-448

 

76. MUNJIZA  M.  (2008) :Uvod u kliničku psihopatologiju (Od simptoma do dijagnoze u psihijatriji), Elit–medica Beograd, XXIV- 780

 

77. MUNJIZA  M.  (2008): Zdravstvena  nega  u  psihijatriji, Panevropski univerzitet „Aperion“, Banja Luka

 

78.  MUNJIZA  M.  (2008): Nega u gerijatriji, Panevropski univerzitet „Aperion“,  Banja Luka,.

 

79. MUNJIZA  M.  (2008): FUGE ZA BAJAMIMAA OD DINARE DO AVALE, (Autobiografije o spoznaji sebe i duše psihijatrije)  Elit-medica, Beograd

 

80. MUNJIZA M. (2009):Nega u gerijatriji, II dopunjeno i izmenjeno izdanje, Panevropski univerzitet „Aperion“,  Banja Luka,.

 

81. MUNJIZA M (2011)Predgovoru Grapa autoraPriručnik za edukaciju medicinskih sestra u Centrim za mentalno zdravlje u BiH, Sarajevo,

 

82. MUNJIZA M. (2012):Zdravstvenanega u  psihijatrji, Velarta, Beograd,

 

83. MUNJIZA M.: (2012): Depresija bolest 21. veka (Vodič za zdrave i bolesne, za depresivne i euforične), Velarta, Beograd, 

 

84. MUNJIZA M. (2013). Predgovor u Lakić, B., Popović T.i  Hrelja-Hesnić Đ Priručnikuo kooedinisanoj brzi u mentalnom zdravlju; Medicinski fakultet Banja Luka,

 

85. MUNJIZA M. (2014): Psihopatologija savakodnevnog života (Vodič za zdrave i bolesne, za rodietelje i njihovu decu), Službeni glasnik, Beograd.