Profesor Dr Marko Munjiza, neuropsihijatar

Lična prezentacija

RADOVI OBJAVLJENI U CELINI U ZBORNICIMA DOMAĆIH KONGRESA I SIMPOZIJUMA

86. MUNJIZA M. (1975): Epidemiologija mentalnih poremećaja u starosti. IV stručna konferencija lekara opšte medicine SRS, Zlatibor 1975. "Dokumenta" – Galenika, Beograd,  275-291.

 

87. MUNJIZA M. (1976): Epidemiološka obeležja afektivnih psihoza u seoskom i gradskom području Beograda. Zbornik radova V kongresa neurologa i psihijatara Jugoslavije, Portorož,. "Lek" Ljubljana,  tom II:301-304.

 

88. MUNJIZA M. i PETROVIĆ D. (1978): Specijalno psihijatrijsko praćenje u Dispanzeru za odrasle IZMZ Beograd. Priručnik za rad psihijatrijskih dispanzera, "Dokumenta"-Galenika, Beograd, 442-446.

 

89. MUNJIZA M. (1977): Epidemiološke karakteristike depresivnih stanja u Beogradu, XIX stručni sastanak epidemiologa Jugoslavije, Pula. Zbornik radova I:482-486.

 

90. MUNJIZA M. (1977): Socijalno-demografska obeležja involutivne melanholije u Beogradu, XIX stručni sastanak epidemiologa Jugoslavije, Pula. Zbornik radova I:478-481.

 

91. MUNJIZA M. (1978): Kliničko-epidemiološki prikaz tretmana depresivnih stanja u ZMZ Beograd, XX stručni sastanak epidemiologa Jugoslavije, Pula. Zbornik radova 699-704.

 

92. MUNJIZA M. (1979): Korelacija između prostornog odnosa stanovništva i psihijatrijskih i socijalno-patoloških pojava u Beogradu, XXI stručni sastanak epidemiologa Jugoslavije i V simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti čovekove sredine, Pula. Zbornik radova 1031-1035.

 

93. KOLAROVIĆ S., MUNJIZA M. i ZDRAVKOVIĆ B. (1979): Učestalost seksualnih disfunkcija u bračnoj krizi, XXI stručni sastanak epidemiologa Jugoslavije i V simpozijum Epidemiološki problemi u zaštiti čovekove sredine Pula, Zbornik radova 941-943.

 

94. MUNJIZA M., KOLAROVIĆ S. i  ZDRAVKOVIĆ B. (1979): Karakteristike morbiditetnog rizika psihoza u Beogradu, XXI stručni sastanak epidemiologa Jugoslavije i V simpozijum: Epidemiološkii problemi u zaštiti čovekove sredine, Pula. Zbornik radova 165-169.

 

95. MUNJIZA M. i ZDRAVKOVIĆ B. (1981): Socijalno-psihijatrijske posledice nepovoljnog stanovanja u Beogradu, XXII stručni sastanak epidemiologa Jugoslavije i VI simpozijum: Epidemiološki problemi u zaštiti čovekove sredine, Pula. Zbornik radova, 849-852.

 

96. MILOSAVLJEVIĆ M., JEVDIĆ D. i MUNJIZA M. (1980): Specifičnosti psihijatrijske radne sredine, VI kongres neurologa i psihijatara Jugoslavije, Zbornik radova "Psihijatrija", Sarajevo, 190-191.

 

97. MUNJIZA M. (1983): Depresije i samoubistva, Prvi jugoslovenski kongres o prevenciji samoubistva, Ohrid; Zbornik radova:175-178.

 

98. MUNJIZA M. i  ZDRAVKOVIĆ B. (1983): Specifični problemi u metodologiji istraživanja samoubistva. Prvi jugoslovenski kongres o prevenciji samoubistva, Ohrid, Zbornik radova:43-47.

 

99. MUNJIZA M. (1984): Sezonske pojave maničnih oboljenja i njihova uzročna povezanost sa varijacijama u zavisnosti od klime, VIII kongres psihijatara Jugoslavije, Budva, 3. – 7. oktobra 1984., Zbornik radova: 696-701.

 

100. STOJKOVIĆ M., VELIČKOVIĆ R. i MUNJIZA M. (1986): Klinička evaluacija serumskih koncentracija amyrtriptilina kod depresivnih pacijenata, Jugosloveki kongres kliničke farmakologije, Neum, 12 – 15 juni 1989.

 

101. ZDRAVKOVIĆ-MUNJIZA B., STRIKOVIĆ J., MUNJIZA M. i sar. (1987): Uticaj Trentala (pentoxyfilin) na cerebralnu cirkulaciju praćen metodom kliničke i statističke evaluacije, III jugoslovenski simpozijum o moždanoj cirkulaciji, Ljubljana, Zbornik radova: 191-199.

 

102. MUNJIZA M. (1989): Primena antidepresiva u osnovnoj zdravstvenoj zaštiti. X kongres lekara opšte medicine, Vrnjačka Banja, Zbornik radova, Galenika, Beograd:347-359.

 

103. MUNJIZA M. (2009): Goals and perspectives of education on geriatrics, Regionalc Conference on Age and Ageing (South-Easton Europe, Belgrade, octobar 15 – 16, 2009