Profesor Dr Marko Munjiza, neuropsihijatar

Lična prezentacija

RADOVI OBJAVLJENI KAO SAŽETCI NA DOMAĆIM KONGRESIMA I SIMPOZIJUMIMA

227. JAREBINSKI M., MUNJIZA M. (1977): Analiza upotrebljenih otrova i izvršenih samoubistava na području SRS, III jugoslovenski simpozijum o prevenciji samoubistva, Novi Sad, 72.

 

228. MUNJIZA M. (1977): Važnije deskriptivno-epidemiološke karakteristike afektivnih psihoza u involutivnom i senilnom dobu u Beogradu, I gerontološki kongres Jugoslavije, Beograd 7-10. decembar 1977, Zbornik radova, 413.

 

229. MUNJIZA M., ZDRAVKOVIĆ B. (1977): Specifičnosti rizika oboljevanja kod psihogerijatrijskih poremećaja; I gerontološki kongres Jugoslavije. Beograd 7–10. decembar 1977, Zbornik radova, 436.

 

230. MUNJIZA M. (1979): Diskriminaciona analiza kao metod evaluacije psihoterapije, Jugoslovenski kongres psihoterapije, Beograd,  Knjiga rezimea: 84.

 

231. MUNJIZA M. (1979): Specifičnosti rizika oboljevanja od psihoza. VII kongres preventivne medicine Jugoslavije, Bled, Knjiga rezimea: 78.

 

232. MUNJIZA M. (1979): Sociopsihijatrijski aspekti prevencije rehospitalizacija u psihijatriji, VII kongres preventivne medicine Jugoslavije, Ble, Knjiga rezimea: 81.

 

233. MUNJIZA M. (1982): Kliničko-epidemiološke karakteristike paranoidnih stanja u Beogradu, VIII Jugoslovensko–čehoslovački kongres, Šibenik, Knjiga rezimea: 59.

 

234. MUNJIZA M. et al. (1988): Frequency of neuroleptic syndrome in psychopharmacological therapy and possibilities of prophylaxis, X Congress of the Yugoslav Pharmacological Society with int. participation, Neum. Abstacts: 23.

 

235. STOJKOVIĆ M., VELIČKOVIĆ R.  MUNJIZA M. (1988): Measurement of amytriptiline serum concentration in patients with depressive disease using emit-amytriptiline assay, X Congress of the Yugoslav Pharmacological Society with int. participation, Neum. Abstacts: 27.

 

236. MUNJIZA M., KOCIJANČIĆ R. (1988): Multidimenzionalan pristup depresivnim stanjima. VII Kongres psihijatara Jugoslavije, Novi Sad,  Zbornik radova: 100-101.

 

237. MUNJIZA M., KOCIJANČIĆ R. (1988): Epidemiologija i ekološka psihijatrija, VIII Kongres psihijatara Jugoslavije, Novi Sad,  Zbornik radova: 130.

 

238. MUNJIZA M. (1988): Osvrt na epidemiološka obeležja afektivnih psihoza, VIII Kongres psihijatara Jugoslavije, Novi Sad,  Zbornik radova: 130-131.

 

239. MUNJIZA M. (1988): Uticaj paginola na pojavu kardiovaskularnih smetnji kod bolesnika lečenih antidepresivima, VIII Kongres psihijatara Jugoslavije, Novi Sad, Zbornik radova: 148-149.

 

240. MUNJIZA M., KASTRATOVIĆ D. (1989): Primena antidepresiva kod hipertireoidizma, VI Jugoslovenski simpozijum o štitastoj  ž žlezdi,  Zlatibor.  Endokrinologija 1:81.

 

241. MUNJIZA M. et al.. (1989): Selective serotonin reuptake inhibitors for the treatment of depression, Symposium on neurotransmitters and modulation of cell function, Pharmacological Society of Serbia, Niška Banja, 11-15. septembra, Knjiga rezimea: 44.

 

242. MUNJIZA M., KASTRATOVIĆ D. (1989): Uloga nebenzodijazepinskih sredstava (buspiron) u lečenju anksioznosti i depresije, III Jugoslovenski simpozijum Savremena farmakoterapija, Portorož, Knjiga rezimea: 39.

 

243. MUNJIZA M. (1989): Primena paginola u tretmanu hipertireoze, III Jugoslovenski simpozijum Savremena farmakoterapija, Portorož, Knjiga rezimea: 68.

 

244. MUNJIZA M. (1989): Reumatoidni artritis i depresija, I Jugoslovenski kongres reumatologa, Beograd, Knjiga rezimea, str. 74.

 

245. MUNJIZA M. (1993): Psihijatrija i životni događaji (biološki i socijalni mehanizmi), I vanredni kongres lekara Srbije, Centar „Sava“ , Beograd, 27–30. VI 1993,   Knjiga rezimea, str. 169.

 

246. MUNJIZA M. (1993): Migracija - šansa i rizik za mentalno zdravlje, I vanredni kongres lekara Srbije, Centar „Sava“ Beograd, 27–30. VI 1993, Knjiga rezimea, str. 174.

 

247. RISTIĆ-MIRIĆ G., MUNJIZA M., PLEČAŠ D. (1993): Tip A ličnosti kao rizični faktor ishemičnih kardiovaskularnih poremećaja, I vanredni kongres lekara Srbije, Centar „Sava“ Beograd, 27–30.1993, Knjiga rezimea, str. 226.

 

248. MUNJIZA M. (1993): Klasifikacija psihijatrijskih poremećaja i poremećaja ponašanja u neurologiji, III jugoslovenski kongres neurologa i I kongres jugoslovenskog udruženja za neuronauke, Beograd, 12-14. V 1993,  Knjiga rezimea, str. 332..

 

249. MUNJIZA M. i sar. (1993): Somatoformni i depresivni poremećaji kod cerebrovaskularnih oboljenja, III jugoslovenski kongres neurologa i I kongres jugoslovenskog udruženja za neuronauke, Beograd, 12-14. V 1993, Knjiga rezimea, str. 446..

 

250. MUNJIZA M. (1993): Vulnerabilnost ličnosti i depresija, Stručna konferencija udruženja zdravstvenih radnika Jugoslavije, Zlatibor, 19–24. V 1993, str. 184.

 

251. MUNJIZA M., LAZAREVIĆ M., CINDRIĆ M. (1995): Psihijatrijska dnevna bolnica danas, X kongres psihijatara Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Niš, 25–29. X 1995, Zbornik apstrakata, str. 55.

 

252. MUNJIZA M. (1995): Psihijatrijska istraživanja u medicinskoj praksi, X kongres psihijatara Jugoslavije sa međunarodnim učešćem , Niš,  25–29. X 1995., Zbornik apstrakata, str. 73.

 

253. CINDRIĆ M., VULETIĆ-PECO A., MUNJIZA M. (1995): Neverbalne komunikacije u grupi psihotičnih pacijenata u dnevnoj bolnici, X kongres psihijatara Jugoslavije sa mđunarodnim učešćem, Niš, 25–29. X 1995, Zbornik apstrakata, str. 116.

 

254. MUNJIZA M. (1995): Anksiozno-depresivni poremećaji (kliničke osobenosti i farmakoterapijske mogućnosti), X kongres psihijatara Jugoslavije sa međunarodnim učšćem, Niš, 25–29. X 1995, Zbornik apstrakata, str. 137.

 

255. MUNJIZA M. (1995): Farmakoterapija socijalne fobije, X kongres psihijatara Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Niš, 25–29. X 1995, Zbornik apstrakata, str. 191.

 

256. MUNJIZA M. i sar. (1996): Klasifikacija mentalnih poremećaja u opštoj medicini, XIII Kongres lekara Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 26–30. V 1996, Zbornik radova, str.  202.

 

257. MUNJIZA M. i sar. (1996): Epidemiologija psihijatrijskog komorbiditeta, XIII Kongres lekara Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 26–30. V 1996, Zbornik radova, str. 203.

 

258. MUNJIZA M. i sar. (1996): Prepoznavanje, postupak i tok anksioznosti i depresije u opštoj medicini, XIII Kongres lekara Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 26–30. V 1996, Zbornik radova, str. 203.

 

259. MUNJIZA M. i sar. (1996): Međuzavisnost vulnerabilnosti ličnosti, vrste stresa i afektivnih poremećaja, XIII Kongres lekara Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 26–30. V 1996, Zbornik radova, str.  205.

 

260. POPOVIĆ-DEUŠIĆ S., MUNJIZA M., i sar.: (1996): Komorbiditet u psihijatriji razvojnog doba, XIII Kongres lekara Srbije sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 26–30.V 1996, Zbornik radova, str.  208.

 

261. MUNJIZA M. i sar. (1997): Primena antiepiletika u psihijatriji, Kongres psihijatara SRJ, Vrnjačka Banja, juni 1997, Knjiga rezimea.

 

262. MUNJIZA M. (2005): Mentalno zdravlje i poremećaji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, XXVI Konferencija opšte medicine Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 1–6- oktobar 2005, Zbornik sažetaka (Book of Abstacts), Sekcija opšte medicine Srpskog lekarskog društva,  Knjiga rezimea, 94-95.

 

263. MUNJIZA M. i sar. (2008): Budućnost edukacije u psihijatriji, Kongres psihijatara Srbije sa međunarodnim učešćem pod pokroviteljstvom Svetskog udruženja psihijatara, Beograd, 16-18. oktobar 2008.

 

264. MUNJIZA M. I SAR. (2008): Književnost i psihopatologija, Kongres psihijatara Srbije sa međunarodnim učešćem pod pokroviteljstvom Svetskog udruženja psihijatara, Beograd, 16-18. oktobar 2008.

 

265. MUNJIZA M. i sar, (2008): Evaluacija socioterapije u dnevnoj bolnici, Kongres psihijatara Srbije sa međunarodnim učešćem pod pokroviteljstvom Svetskog udruženja psihijatara, Beograd, 16-18. oktobar 2008.