Profesor Dr Marko Munjiza, neuropsihijatar

Lična prezentacija

RADOVI I PREDAVANJA REFERESANI PO POZIVU NA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM KONGRESIMA

266. MUNJIZA M. (1972): Epidemiologija psihogerijatrijskih poremećaja u Beogradu, IV kongres neuropsihijatara Jugoslavije, Beograd, 16-20. oktobar 1972.

 

267. DRAŽILOVIĆ Z., MUNJIZA M. (1973): Program obrazovanja patronažnih sestara sa stanovišta zaštite mentalnog zdravlja, Stručna konferencija patronažnih sestara Jugoslavije, Zagreb, 24-27. IV.

 

268. MUNJIZA M. (1974): Epidemiloške karakteristike manično-depresivnih psihoza u Beogrsadu od 1966 do 1971 godine –  Prikaz magistarske teze, Seminar zavoda za mentalno zdravlje Beograd, novembar 1974

 

269. MUNJIZA M. (1974): Incidencija i prevalencija afektivnih psihoza u Beogradu, Magisterijum iz socijalne psihijatrije, Zavod za mentalno zdravlje, 23. maj 1974.

 

270. JEVTIĆ N., MUNJIZA M. (1977): Mesto i značaj okupacione terapije u uslovima dnevne bolnice, Simpozijum o ergoterapiji u okviru XII Jugoslovenskih igara psihijatrijskih ustanova, Niš, septembar, 1977.

 

271. MUNJIZA M. (1978): Specifičnosti faramakoterapije psihoza, Klinički edukativni seminar Dnevne bolnice Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, maj 1978

 

272. MUNJIZA M. (1978): Urbanizacija i mentalno zdravlje, Magistarske studije iz socijalne psihijatrije, Medicinski fakultet i IMZ Beograd, maj 1978,

 

273. MUNJIZA M. (1978): Mesto i značaj terapijske zajednice u socioterapiji, Magisterijum iz socijalne psihijatrije,   Medicinski fakult i IMZ Beograd, juni 1978,

 

274. MUNJIZA M. (1979): Uticaj faktora urbanizacije na neke psihijatrijske i socijalno-patološke pojave u užem gradskom području Beograda, Jugoslovensko savetovanje „Čovekova sredina i zdravlje ljudi“, Beograd, april 18-18 1979

 

275. MUNJIZA M. i sar. (1982): Specifičnosti velike grupe u svakodnevnoj praksi dnevne bolnice, VI Jugoslovensko-čehoslovački kongres, Split.

 

276. MUNJIZA M. (1982): „Beton i živci“, „Večernje novosti“, 15. septembar 1982

 

277. MUNJIZA M. (1983): Moderator okruklog stola u Domu omladine Beograd, „Psihosocijalni aspekti depresije“, Beograd, oktobar 1983.

 

278. Munjiza M. (1983): Socijalna uslovljenost afektivnih poremećaja, Drugi program Radio-Beograd, Beograd, septembar, 1983.

 

279. MUNJIZA M.(1983): Socioterapijski potencijali klubova lečenih alkholičara, Zajednica klubova lečenih alkoholičara Srbije povodom 20 godina rada kluba u IZMZ, Beograd, april 1983

 

280. MUNJIZA M. (1984): Social psychiatry and psychiatry epidemiology, Int. symposium of Social psychiatry, Sofia, July 16-19.

 

281. MUNJIZA M. (1985): Problemi profesionalnog i ličnog identiteta psihijatra u timskom radu, II Jugoslovenski simpozijum o dnevnim bolnicama, Zagreb, 21–23 mart 1985.

 

282. MUNJIZA M. (1985): Depresije i lečenje, Stručni deo osnivačke supštine Društva lekara Vojvodine–podružnica Kula, Kula, 22. maj, 1985

 

283. MUNJIZA M. (1987): Group psychotherapy of schizophrenic patients, International Congress of Family Therapy, Prague.

 

284. MUNJIZA M. (1987): Mogućnosti prevencije suicida u hospitalnim uslovima kod psihotičnih bolesnika, II Jugoslovenski kongres o prevenciji samoubistva, Osijek, 21–23. ma 1987.

 

285. MUNJIZA M. (1988): Telesno zdravlje i depresija, Politikin „Bazar“, Beograd, mart, 1989.

 

286. MUNJIZA M. (1987-1990), Rubrika „Pisma čitalaca“, “Večernje novosti“,  subotnje izdanje

 

287. MUNJIZA M. (1988): Metodologija istraživanja u socijalnoj psihijatriji. Psihijatrijska bolnica Popovaća, 14. III 1988.

 

288. MUNJIZA M. (1988): Metod savetovanja u psihosocijalnoj rehabilitaciji u patronažnoj službi, Seminar patronažnih sestara i socijalnih radnika, Institut za mentalno zdravlje, Beograd.

 

288. MUNJIZA M. (1988): Urbana sredina i duševni poremećaji. Vikend-seminar „Arhitektura i mentalno zdravlje“, Dnevna bolnica Sombor i Društvo arhitekata Sombora i Vojvodine, 3–5. XI 1988.

 

289. MUNJIZAM. (1988): Kadrovski potencijali Instituta sa radnom tabelom mladih lekara do 36. godina starosti, Centar za edukaciju i Kolegijalno-poslovodni odbor Instituta za mentalno zdravlje, Beograd, juni, 1988.

 

290. MUNJIZA M. (1988): Mesto i uloga Centra za kliničku psihofarmakologiju u Institutu za mentalno zdravlje, Nastavno-naučno veće IZMZ, Beograd, april 1988. 

 

291. MUNJIZA M. (1989): Farmakoterapija akutnih konfuznih stanja; Jugoslovenski simpozijum o farmakoterapiji u organizaciji Psihijatrijske bolnice „Vrapče“ povodom 125 godina rada, Zagreb, 10–12 decembar 1989.

 

292. MUNJIZA M. (1989): Interakcije lekova i nuspojave u psihofarmakoterapiji; Zavod za kliničku farmakologiju KBC „Rebro“ i Psihijatrijska klinika Medicinskog fakulteta, Zagreb (Magisterijum iz kliničke farmakologije školske 1989/90. godine), Zagreb, 20. XII 1989.

 

293. MUNJIZA M. (1989): Predsedavajući Simpozijuma o psihopatologiji i psihoterapiji schizofrenije, VIII Svetski kongres psihijatara, Atina, oktobar, 1989.

 

294. MUNJIZA M. (1989): Neželjena dejstva neruoleptičke terapije, Specijalizacija iz kliničke faramacije Faramaceutski fakultet, Beograd, juni 1989

 

295. MUNJIZA M. (1990): Vrsta i učestalost nuspojava kod antipsihotične terapije, predavanje farmaceutima, specijalizantima iz kliničke farmacije i farmakoinformatike na Farmaceutskom fakultetu univerziteta u Beogradu školske  1989/90 godine

 

296. MUNJIZA M. (1990): Vreme i zdravlje, I Program Radio Beograda, maj 1990

 

297. MUNJIZA M. (1990): Primena multivarijacione analize u socijalno-psihijatrijskim istraživanjima. Psihijatrijska klinika Priština, 7. V 1990.

 

298. MUNJIZA M. (1990): Lepota i ličnost, razgovor za “Radio-politiku“, Beograd, jun 1990.

 

299. MUNJIZA M. (1990): Psihološki aspekti lepote, Predavanje na seminatu o lepoti, Hotel Hajt, Beograd, jun 1990

 

300. MUNJIZA M. (1991): Epidemiologija psihogerijatrijskih poremećaja, Psihijatrijska sekcija udruženja ljekara Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 12. III 1991

 

301. MUNJIZA M. (1991): Farmakoterapija anksioznosti i straha. "Krka",  Novo Mesto  Slovenija, 1-25.

 

302. MUNJIZA M. (1992): Psihološki aspekti lepote, Udruženje kozmentičara SR Jugoslavije, Beograd,  juna 1992.

 

303. MUNJIZA M. (1993): Porodica i mentalno zdravlje, Radio-Beograd, Beograd, juna 1993.

 

304. MUNJIZA M. (1994): Stres savremena bolest čovečanstva, Prva privatna klinika za stres i Radio-Pančevo, Pančevo, maj, 1994.

 

305. MUNJIZA M., CINDRIĆ M., IVANOVIĆ M. (1992): Šizofrenija i životni događaji, IX Jugoslovenski kongres psihijatara, Centar „Sava“, Beograd, 29–31. X 1992.

 

306. IVANOVIĆ M., MUNJIZA M., CINDRIĆ M. (1992): Multiaksijalna evaluacija šizofreniformnih poremećaja (studija praćenja), IX Jugoslovenski kongres psihijatara, Centar „Sava“ Beograd, 29–31. X 1992.

 

307. MUNJIZA M. (1992): Psihijatrijska i pravna klasifikacija psihijatrijskih poremećaja i poremećaja ponašanja u svetlu forenzičke psihijatrije; IX Jugoslovenski kongres psihijatara, Centar „Sava“, Beograd, 29–31. X 1992.

 

308. CINDRIĆ M., MUNJIZA M., IVANOVIĆ M. (1992): Promena terapeuta u tretmanu psihijatrijskog pacijenta, IX Jugoslovenski kongres psihijatara, Centar „Sava“, Beograd, 29-31. X 1992.

 

309. MUNJIZA M. (1992): Epidemiologija depresija - predavanje na okruglom stolu u organizaciji ICN Galenika: R.I.M.A-nove mogućnosti u lečenju depresije, IX Jugoslovenski kongres psihijatara, Centar „Sava“, Beograd, 29–31. X 1992.

 

310. IŠpanoviĆ-RadojkoviĆ V., JOVANOVIĆ M., MUNJIZA M., ČALOVSKA-HERCOG N. (1992): Klasifikacija psihijatrijskih poremećaja–uvodna razmatranja, IX Jugoslovenski kongres psihijatara, Centar „Sava“, Beograd, 29-31. X 1992.

 

311. MUNJIZA M. (1993):Vrste stresa-vulnerabilnost i afektivni poremećaji, Zdravstveni radnici u prevenciji i tretmanu mentalnih poremećaja, Majski susreti zdravstvenih radnika Srbije, Zlatibor 18–22.maj 1993.

 

312. MUNJIZA M. (1993): Predsedavajući Simpozijuma o psihopatologiji u neurologiji, III Kongresa neurologa Jugoslavije i I Kongresa Jugoslovenskog društva za neuronauke, Beograd, 12. maj 1993.

 

313. MUNJIZA M. (1993): Klasifikacija psihijatrijskih poremećaja kod neuroloških pacijenata, III Kongresa neurologa Jugoslavije i I Kongresa Jugoslovenskog društva za neuronauke, Beograd, 12. maj 1993.

 

314. MUNJIZA M. (1995): Epidemiologija šizofreniformnih psihoza, Psihijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva Požarevac, 23. V 1994.

315. MUNJIZA M. (1996): Moderator Okruglog stoga: biološke osnovame anksioznosti i lečenje sa bendozijazepinima (Xanas ER), Seminar Instituta za mentalno zdravlje, Beograd, maj 1996.

 

316. MUNJIZA M. (1996): Predavnje o novom antipsihotiku olanzapinu Zyprexa®  u predstavništvu kompanije Eli Lilly, novembar 1996.

 

317. MUNJIZA M. (1997): Granični poremećaji kod dece i adolescenata kao rizik za pojavu psihoza u kasnijem životnom dobu. Sekcija  SLD Leskovac, 27. januara 1997.

 

318. MUNJIZA M. (1997): Epdemiologija šizofrenije, Psihijatrijska sekcija Srpskog lekarskog društva i „Euro-medico Merkur“, Beograd, maj 1997.

 

319. MUNJIZA M. (1997): Klinička upotreba savremenih antidepresiva, predavanje saradnicima firme Uphjon Pharmacije, Beograd, septembra 1997.

 

320. MUNJIZA M. (1997): Depresija u oopštoj medicini, Specijalizacija iz opšte Medicinski fakulet i IZMZ Beograd, novembar 1997

 

321. MUNJIZAM. (1998): Kadrovski potencijali Instituta sa Novom radnom tabelom mladih lekara do 36. godina starosti, Centar za Naučnoo-istraživački rad i Direktor Instituta za mentalno zdravlje, Beograd, juni, 1998.

 

322. MUNJIZA M (1998): Fluanox i clopixol -  novi klasični neuropetici, Seminar Instituta za psihijatriju KCS Beograd i Sekcija za psihijatriju SLD, Beograd, 1998,

 

323. MUNJIZA M. (1999): Famrakoepidemiologija shizofrenije, Međunarodni simpozijum o farmakoekonomci i cost-benefit analizi lečenja psihoza u zemljama jugoistočne Evrope, Sofija, Bugarsko udruženje psihijatara i kompanija Jansen, Bugarska, 2-4- februar, 1999.

 

324. MUNJIZAM. (2000): Akutno konfuzno stanje u urgentnoj medici, Sekcija za urgentnu medicinu SLD, Beograd, novembar 2000.

 

325. MUNJIZA M. (2000): Perspektivne Instituta za mentalno zdravlje u svetlu novih društvenih promena u zemlji, Vanredni Zbor radnih ljudi Instituta povodom 5-to oktobarskih promena u zemlji, Instituta za mentalno zdravlje, Beograd, 10. oktobra 2000.

 

326. MUNJIZA M. (2005): Grupna socioterapija, predavnje na akademskoj specijalizaciji socijalnih radnika iz psihosocijalne rehabilitacije, Fakultet političkih nauka, smer za socijalni rad i socijalnu politku, školske 2004/05, 2005/06 i 2006/07 godine.

 

327. MUNJIZA M. (2005): Mesto i značaj prelaznih psihijatrijskih ustanova, Stručni skup povodom šestomesečnog rada i svečanog otvaranja Dnevne bolnice u Pisihijatrijskoj bolnici, Kovin, decembra, 2005.

 

328. MUNJIZA M. (2006): Depresije u opštoj praksi, Podružnica lekara opšte medicine Doma zdravlja „Novi Beograd“, u organizaciji Centra za edukaciju Instituta za mentalno zdravlje i „Novartis-a“, Beograd, maj 2006.

 

329. MUNJIZA M. (2006): Porodična psihodinamika i šizofrenija – Vodič za shizofreniju, Socioterapijski klub lečenih psihoza u Instittutu za mentalno zdravlje, „Klub sredom“, IZMZ i Yusafarm  Beograd, 2006,

 

330. MUNJIZA M. i sar. (2006): Shizofrenija, Vodič za pacijente i njihove porodice, Institut za mentalno zdravlje Beograd u saradnji sa  Jansen-Cilag-om, Beograd, 2006.

 

331. MUNJIZA M., Ilanković N., Vidojević O., Hadžinikolić Č. (2006): prikaz knjige dr Velisava Đotunović:Mladalaćko doba ( odrastanje i sazrevanje), lekcije Instituta za mentalno zdravlje, Beograd, 24.novembar 2006.

 

332. MUNJIZA M. (2006): Klinički aspekti depresija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Edukativni seminar „Mentalno zdravlje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, IZMZ i Novartis Beograd, Dom zdravlja Novi Beograd, 19. maj 2006,

 

333. MUNJIZA M. (2006 – 2009): Socijalni pristup u psihijatriji, Akademska specijalizacija iz psihosocijalne rehabilitacije Fakultet, političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, šk. 2006/07 do 2008/09. godine),

 

334. MUNJIZA M. (2006- 2009): Metod savetovanja, Akademska specijalizacija iz psihosocijalne rehabilitacije Fakultet, političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, šk. 2006/07 do 2008/09. godine),

 

335. MUNJIZA M. (2006 -2009): Socioterapija,Akademska specijalizacija iz psihosocijalne rehabilitacije Fakultet, političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, šk. 2006/07 do 2008/09. godine),

 

336. MUNJIZA M. (2006 -2009): Grupna terapija, Akademska specijalizacija iz psihosocijalne rehabilitacije Fakultet, političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, šk. 2006/07 do 2008/09. godine),

 

337. MUNJIZA M. (2007): Dvevna bolnica jučer-danas-sutra, Stručni skup o dnevnim bolnicama u psihijatriji u Srbiji povod 30-godišnice rada Dnevne bolnice Zavoda za mentalno zdravlje KBC Niš, Niš, 31 martra, 2007.

 

338. MUNJIZ M. (2008): Učešće na okruglom stolu sa recenzijom projekta „Mentalno zdravlje ratnih veterna Republike srpskse“, Banja Luka, 5. matra 2008.

 

339. MUNJIZ M. (2008): Indikacije i kontraindikacije za dneevnu bolnicu, Stručni skup povodom 30-godišnjice rada Dnevne bolnice Zdravstvenog centra Jagodina, maj, 2008.

 

340. MUNJIZA M. (2008): Psihosocijalna pomoć i podrška osobama u reproduktivnoj medicini, Kontinuirana edukacija Medicinski fakultet prištinaa, Simpozijum „Bela kuga u Srbiji“, Kosovska Mitrovica, 30. oktobar 2008

 

341. MUNJIZA M. 82008): Mentalno zdravlje ratnih veterana, Okrugli sto: „Mentalno zdravlje boraca Republike srpske“, Minstarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo za rad i Udruženje boraca republike Srpske, banja Luka, 5 marta 2008

 

342. MUNIZA M.(2010): Novine u edukaciji u psihijatriji, Kontinuirana edukacija u Psihijatrijskoj bolnici „Kovin“ u Kovinu, 17. marta 2010,

 

343. MUNJIZA M. (2011): Psihijatrija u zajedici, Značaj centra za mentalno zdravlje, Predavanje na Seminaru Centar za mentalno zdravlje, Agencija za akreditaciju Republike Srpske (Banja Luka, Trebinje, Teslić juni 2011),

 

344. MUNJIZA M. (2011): Psihijatrija u zajedici, Značaj centra za mentalno zdravlje, Predavanje na Seminaru Centar za mentalno zdravlje, Agencija za akreditaciju Republike Srpske (Banja Luka, Trebinje, Teslić juni 2011),

 

345. MUNJIZA M. (2013): Istorija psihijatrije, Seminar na Klinici za psihijatriju KCS Beograd (1.03.2013),

 

346. MUNJIZA M. (2010): Psihosocijalne posledice mentalnih poremećaja, Kontinuirana edukacija u Psihijatrijskoj bolnici „Kovin“ u Kovinu, (24 maja 2010),

 

347. MUNJIZA M. (2011): Psihosocijalne posledice mentalnih poremećaja, Predavanje na Seminaru Centar za mentalno zdravlje, Agencija za akreditaciju Republike Srpske (Banja Luka, Teslić, novembar 2011),

 

348. MUNJIZA M. (2011): Psihijatrija u zajedici, Značaj centra za mentalno zdravlje, Perspektive Centara za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini u svetlu Projekta o mentalnom zdravlju u BiH, Konferencija Projekt mentalnog zdravlja u B i H., Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i Ministarstvo zdravlja Federacije, Vlada Republike Srpske, Banja Luka, 27. oktobra 2011,

349. MUNJIZA M. (2012): Psihološka reakcija na bolest gerijatrijskog pacijenta,  Predavanje na kontinuiranoj edukaciji u Psihijatrijskoj bolnici u Kovinu  (8. novembra 2012),

350. MUNJIZA M. (2013): Istorija psihijatrije, Edukativni Seminar na Klinici za psihijatriju KCS Beograd (1.03.2013),

 

351. MUNJIZA M. (2013): Granično dete, Predavanje na Seminru pedijatra Republike Sprske, Banja Vrujci, (28 aprila 2013).

352. Munjiza M. (2013): Sindrom sagorevanja na poslu, Kontinuirana edukacija u Psihijatrijskoj bolnici „Kovin“ u Kovinu, (14. decembra 2013),