Profesor Dr Marko Munjiza, neuropsihijatar

Lična prezentacija

BIOGRAFIJA

Prof dr Marko Munjiza,
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
i Institut za mentalno zdravlje Beograd

Osnovni podaci Prof dr marko Munjiza
• datum rodjenja: 22.aprila 1943. godine
• Mesto rodjenja: Ljubitovica- Trogir, Hrvatska
• Oženje, kčerka i sin
                                                                                                            
I OBRAZOVANJE
1952.-1958.      Prvi šest razreda osmogodišnje škole u rodnom mestu Ljubitovica  kod Trogira
1958.-1960.      VII i VIII razred  osmogodišnje škole u   Trogiru
1959.                 Prvo polugodište VIII razreda  u Pinonirsko gradu kao djak  generacije   matične
osmogodišnje škole

  1. Škola sanitarnih i   laboratorijskih tehničara  u Splitu

1964.-1966.     Prve dve godine studija na Medicinskom  fakultetu u   Novom Sadu
1966.-1970.    Nastavak studija na Medicinskom fakultetu Beogradu

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Diplomirao na Medicinskom   fakultetu 24- februara  1970.goddine   sa
prosečnom ocenom 9,12 kao jedan od pet najboljih studenata iz generacije.
Stipendista  Univerziteta u Beogradu.
1970.-1971.       Stipendista Medicinskog fakulteta u
Beogradu sa plaćenim lekarskim stažom od fakulteta

1971.                  Zavod za mentalno zdravlje u Beogradu
                         Zasnovao radni odnos kao klinički  lekar,
Pripravnik-istraživač u Naučno-Istraživačkom odeljenju  ZMZ u  Beogradu
1972-1974.          Medcinski fakultet u Beogradu
                          Individualne magistarske studije;
Oblast: Primena epidemiološkog metoda i matematikih modela u proceni rizika
javljanja   psihijatrijskih poremećaj Tema magistarske teze:»Incidencija i
prevalencija manično- depresivnih psihoza u Beogradu od 1965 do 1974.
godine» (mentor:  Prof dr predrag Kaličanin). Teza odbranjena Juna
1974.godine na
Medicinskom fakultetu  u Beogradu pred  komisjom: prof dr Slavka Morić-
Petrović, prof dr   Slobodan Krajinović i Prof dr Predrag   Kaličanin;

1973-1976.          Institut za mentalno zdravlje i  Medicinski fakultet u Beogradu
                                      Specijalizacija iz neuropsihijatrije
Ispit položen sa odličnim uspehom juna 1976. pred  komisijom:prof dr Slavka
Morić- Petrović,  prof dr Milisav Nikolić  i prof dr Predrag Kaličanin1980.

Medicinski  fakultet Univerziteta u  Beogradu
Doktorska disertacija iz oblasti: Socijalna psihijatrija sa naslovom:
«Neka socijalno.psihijatrijska obeležje  afektivnih psihoza u urbanoj sredoini»,
mentor:prof dr Mihajlo Nikolić  komentor prof dr Dušan Breznik. Teza
odbranjena 12.julaa 1980  pred Komisijom: prof.  Milan Popović, prof dr
Mihalo Nikolić i prof  dr Slobodan Karjinović

1981.                     Sveučilišni računski centar  „Srce” Zagreb
                  Kurs iz primene multivarijacione  analize u društvenim i socijalni naukama,
Cavtat, maj 1981. godine
1986.-1988.          Katedra za poslediplomske studije iz  psihijatrije Medicinskog fakulteta u
Beogradu
                                  Subspecijalizacija iz psihoterapije,
Oblast:Interakcije u grupnoj terapiji (mentor: prof Miroslav Antonijević,
supervizor: prim dr Tatjana Đukić-Vurdelja)
1988.-1989.           Institut za farmakologiju Medicinskog  fakulteta u Beogradu
                                 Subspecijalizacija iz kliničke  psihofarmakologije,
Oblast: Psihofarmakoterapija u  psihogerijatrije Mentor: prof dr Ranka
Samardžić (položeni ispiti bez odbranjenog subspecijalističkog rada)

II STIPENDIJE I NAGRADE

1966-1968.            Nagrade Sanitetske uprave SSNO za  postignuti uspeh na studijama
Jubilarne novembarske nagrade Univerziteta u Novom Sadu i Beogradu za
postignuti uspeh na  studijama i polaganja ispita u junskim ispitnim  rokovima
1969.                      Nagrada Saveta Medicinskog fakulteta u  Beogradu i  učešće na apsolventsk
ekskurziji  u  Zapadnoj Evropi juni  1969. godine
1969.                      Plaketa i povelja Saveza studneata   Medicinskog fakulteta u  Beograd
1995.                      Stipendija i besplatno učešće na 9.  Evropskom kongresu  iz
neuropsihofarakologije u Veneciji  septembra 1995
1996.                      Stipendija organizacionog odbora 10.Evropskog kongres
neuropsihofarmakologije u   Amsterdamu
1998.                       Uređivači odbor 10-godišnjeg projekta „RAS” studije i projekta
Kardiologija”Zahvalnica  uredjivačkog odbora
1986.                       Savez sindikata Srbije Srebrena značka sa zahvalnicom za višegodišnju
aktivnost  u sindikalnoj  organizaciji

III KRETANJE U SLUŽBI

A INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE

1988.-1992.            Rukovodilac Centa za kliničku  psihofarmakologiju sa biohemijskom
laboratorijom i apotekom
1993.-1994.           Šef Odseka za depresije dnevne  bolnice
1996.-2000.           Zamenik Načelnika, koordinatora  Dnevne bolnice
1992-2004.            Šef Odseka za psihoze dnevne bolnice   za odrasle
2004-2005.             Koordinator Bloka za socioterapiju i  psihoterapiju sa Dnevnom bolnicom i
vanbolničkom, dispanzerskom  službom i Šef odseka za psihoze dnevne
bolnice

  1. Odseka za psihoze dnevne  bolnice Klinike za odrasle Instituta za  mentalno

mentalno zdravlje

B) MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U  BEOGRADU

1980.                    Izabran u zvanje asistena na   predmetu: Neuropsihijatrija
1983.                    Reizabran u isto zvanje
1986.                    Reizabran u isto zvanje
1987.                     Izabran u zvanje docenta na istom predmetu
1991.                     Reizabran u zvanje docenta
1992.                   Izabran u zvanje vanrednog  profesora na predmetu: Psihijatrija sa medicinskom
psihologijom
1997                       Reizabran u isto zvanje
1997.                       Izabran u zvanje redovnog profesora  na istom predmetu
1992-2000.              Zamenik šefa katedre za poslediplomske studije iz psihijatrije Šef katedre za
poslediplomske   studije iz psihijatrije
2000-2004:              Šef  Katedre za poslediplomske studije iz psihijatrije

 

C)  UNAPREDJENJA VAN MEDICINSKOG FAKULTETA I INSTITUTA ZA MENTALNO       
                                     ZDRAVLJE U  BEOGRADU

1991-                      Član Evropskog udruženja psihijatara sa sedištem u  Strazburu
1992-                       Član Evropskog kolegijuma udruženja  za  neuropsihofarmakologiju sa
sedištem  u Utreht-u,  Holandija;
Član Svetskog udruženja za primenu costbenefit analize u psihijatriji sa
sedištem u Milanu
1995.-2002.          Član Svetskog udruženja za primenu neuroimađing tehnika. U psihijatriji sa
sedištem u Vizburgu, Nemačka
1997.-                     Član Medjunarnodnog udruženja za prvu psihotičnu  epizod sa sedištem u
Sidneju, Australija
1976-1979.             Član Saveta za bezbednost saobrčaja  Gradskog MUP-a
1974.-1976.             Član Veća za poslediplomske studije  Medicinskog fakulteta u Beogradu

1985-1991.          Konsultant u Zvodu za umernenu  mentalnu retardaciju u Sremčici kod Beograd

  1. .                Konsultant u Dispanzeru za mentalno zdravlje DZ  Palilula Beograd
  2. Konsultant Centra za mentalno zdravlje Distrikta Brčko,  BiH

2005.-2008.        Konsultant Dnevne bolnice  Psihijatrijske bolnice u Kovinu
2007-2008.         Profesor na Panevropskom univerzitetu Aperion Banja Luka, RS/BiH

IV  ČLANSTVA U STRUČNJIM UDRUŽENJIMA

1991-                Član Evropskog udruženja psihijatara sa sedištem u  Strazburu
1992-                Član Evropskog kolegijuma udruženja  za  neuropsihofarmakologiju sa sedištem
u Utrehtu  Holandija;
Član Svetskog udruženja za primenu costbenefit analize u psihijatriji sa  sedištem
u Milanu
1995.-2002.      Član Svetskog udruženja za primenu neuroimađing tehnika. U psihijatriji sa
sedištem u Vizburgu, Nemačka
1997.-                Član Medjunarnodnog udruženja za prvu psihotičnu  epizod sa sedištem u
Sidneju, Australija
1976-1979.        Član Saveta za bezbednost saobrčaja  Gradskog MUP-a
1974.-1976.       Član Veća za poslediplomske studije  Medicinskog fakulteta u Beogradu

V PREDMETI EDUKACIJE

1985-1991.        Konsultant u Zvodu za umernenu  mentalnu retardaciju u Sremčici kod Beograd

  1. .        Konsultant u Dispanzeru za mentalno zdravlje DZ  Palilula Beograd
  2. Konsultant Centra za mentalno zdravlje Distrikta Brčko,  BiH

2005.-2008.        Konsultant Dnevne bolnice  Psihijatrijske bolnice u Kovinu
2007-2008.         Profesor na Panevropskom univerzitetu Aperion Banja Luka, RS/BiH

VI OBLASTI ISTRAŽIVANJA (PROJEKTI)

1972-1974.          Gradski zavod za urbanizam, Gradski zavod  za zaštitu zdravlja i zavod za
mentalno zdravlje Beograd„Uticaj faktora okoline na fizičko i mentalno
zdravlje  stanovnika urbane zone  Beograda”

  1. Narodna skupština Srbije, Ministrarstvo zdravlja i Zavod za mentalno zdravlje

Beograd  Stanje i orgamnizacija Neuropsihijatrijske Službe u
Srbiji”Ministarstvo za nauku i teehnologiju

  1. Republike Srbije i Institut za mentalno  zdravlje i Medicinski fakultet Beograd

„Epidemiološki i genetički aspekti  shizofrenije”

  1. Institut za psihologiju Filozofskog  fakuulteta, Institut  društvenih nauka i

Institut za   mentalno  zdravljeBeograd
„Pilot istraživanje stavova laika i stručnjka  prema  psihijatrijski  pacijentima”                  
 1998-2002             Ministarstvo za nauku Republike Srbije, Institut za  mentalno zdravlje i
Medicinski  fakultet  u Beogradu Prva faza istraživanja na podprojektu
„Farmakoterapija afektivnih   poremećaja”

VII IZABRANE PUBLIKACIJE

MUNJIZA M. (1982): Afektivne psihoze u urbanoj sredini. Savremena administracija, Beograd, XVI. 181. 1982.

MUNJIZA M. (1984): Afektivna psihoza u urbanoj sredini, II dopunjeno izdanje sa predgovorom prof. Michela Sheperda, London, Naucna knjiga Beograd, XVII+242.

MUNJIZA M. (1990): Socijalna patologija i psihijatrija. u: Psihijatrija, ured. Moric-Petrovic S., II izdanje, Medicinska knjiga Beograd, 234-247.

MUNJIZA M. (1990): Specificnosti klinicko-epidemioloških istraživanja hronicnih nezaraznih bolesti. u: ured: Vukotic M., Nedeljkovic S., Mujovic V. i sar.: Hronicna masovna oboljenja, Medicinski fakultet Beograd, 3.10 1990.

MUNJIZA M. (1991): Afektivne psihoze u urbanoj sredini, III dopunjeno izdanje sa predgovorom Prof Normana Sartoriusa, GIO "Kultura" Beograd, XXIV 262.

MUNJIZA M. (1991): Farmakoterapija anksioznosti i straha. "Krka" Novo Mesto 1-25.

MUNJIZA M. (1996): Anksioznodepresivni sindrom. YUSAFARM Beograd, 1996. II+48
MUNJIZA M: (2002): Psihosocijalne posledice psihijatrijskih poremecaja, u: Kaličanin , P:.( urrednik) : Psihijatrija- prevencija, Medicinski fakultet, Beograd, 220-267,

MUMNJIZA M (2001): Sosijalno-patološke pojave i klinička psihijatrija, u: Kaličanin, P. (urednik): Psihijatrija- Etiologija.,Medicinski fakultet, Beograd, 267-280, 2001.

MUNJIZA M: (2005) Akutne i hronične psihoze u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Elit–Medica, Beograd,

MUNJIZA M: Delirijum i akutno konfuzno stanje u psihijatriji, neurologiji I somatskoj medicini, Ellit–medica, Beograd, 2006.,

MUNJIZAM: I sar.: Prvi intervju u kliničkoj praksi, Elit–medica, Beograd, 2007.,

MUNJIZAM: Socijalni pristup u psihijatriji, u: Jašović-Gašić M i Lečić-Toševski D: Psihijatrija za studente medicinskog fakulteta , Medicinski fakultet, Beograd, 2007.,

MUNJIZAM: Organizacija psihijatrijske službe, u: Jašović-Gašić M i Lečić-Toševski D: Psihijatrija za studente medicinskog fakulteta , Medicinski fakultet, Beograd, 2007.,

MUNJIZAM: Epidemiologija u psihijatriji, u: Jašović-Gašić M i Lečić-Toševski D: Psihijatrija za studente medicinskog fakulteta , Medicinski fakultet, Beograd, 2007.,

MUNJIZAM: (2007) Socioterapija, u: Jašović-Gašić M i Lečić-Toševski D: Psihijatrija za studente medicinskog fakulteta , Medicinski fakultet, Beograd, ,

MUNJIZAM i sar.: (2008) Psihijatrija na pragu 21. veka (budućnostIsavremenaorganizacijaslužbe, deinstitucionalizacija, socioekonomskaevaluacijaorganizacijeslužbe, psihologijaradaIrukovodjenja, menadjment, budućnostedukacijeupsihijatriji), Panevropski univerzitet Aperion Banja Luka, .

MUNJIZAM: (2008) Opšta psihopatologija za zdravstvene radnike, Panevropski univerzitet Aperion, Banja Luka, .

MUNJIZAM: (2008) Uvod u kliničku psihopatologiju (OdsimptomadodijagnozeupsihijatrijisarečnikomnajvažnijihpojmovaizpsihopatologijeIpsihijatrije), ELIT–MEDICA Beograd,

MUNJIZAM: (2008) Zdravstvena nega u psihijatriji, Panevropski univerzitet Aperion, Banja Luka ,

MUNJIZAM: (2008): Nega u gerijatriji, Panevropski univerzitet Aperion Banja Luka,

 

VIII OBLASTI ISTRAŽIVANJA I INTERESOVANJA

Socijalno-psihijatrijska dimenzcija u psihijatriji; Psihijatrijski poremećaji u opštoj   medicini (Savrmeni tretman psihoza i   depresivnih  poremećaja; Klinička psihopatologija Primena epidemiološkog metoda i  multivarija Analize u   psihijatriji; Socioekono mski aspekt   tretmana i     organizaciji u psihijatriji; Evaluacija tretmana u psihijatriji; Zdravstvena nega u  psihijatriji i   gerijatriji.