Psihijatrija na pragu 21. veka

MUNJIZA M. i sar. (2008): Psihijatrija na pragu 21. veka (budućnost i savremena organizacija službe, deinstitucionalizacija, socioekonomska evaluacija organizacije službe, psihologija rada I rukovođenja, menadžment, budućnost edukacije u psihijatriji), Panevropski univerzitet „Aperion“,  Banja Luka,